Általános szerződési feltételek

Hatályos 2021. január 12-től.

A jelen általános szerződési feltételek („ászf”) a www.zahoreczgazdasag.hu weboldalon található termékek és szolgáltatások igénybe vételére vonatkoznak.

Kérem, hogy amennyiben vásárlója vagy aktív fogyasztója szeretne lenni termékeinknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag akkor vásároljon, ha minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben kérdése van, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére!

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
  2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
  3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  4. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  5. PANASZKEZELÉS RENDJE
  6. SZERZŐI JOGOK

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.zahoreczgazdasag.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:https://www.zahoreczgazdasag.hu/aszf/

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

A www.zahoreczgazdasag.hu használata közben  az Ön szolgáltatója:
Zahorecz István
Székhely: 5553 Kondoros, Bartók Béla utca 14.
Telefon: +36 20 376 7705 (munkanapokon 9-15 h között)

E-mail cím: info[kukac]zahoreczgazdasag.hu

Vállalkozói nyilvántartási szám:

Vállalkozás bejegyzés:

Adószám:

Statisztikai számjel:

A szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató neve: 3 in 1 Hosting
Tárhelyszolgáltató címe (székhelye): 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2021. január 12. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

 

3.1. A megjelenített termékek és szolgáltatások közvetlenül a tulajdonostól rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, kivéve abban az esetben, ha ezt külön feltüntetjük a weboldalon. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. A honlapon feltüntetett hidegen sajtolt olajok családi gazdaságunkban előállított alapanyagokból, kistermelői engedélyünknek megfelelően kialakított sajtoló üzemünkben kerülnek előállításra.

Az általunk készített olajok hidegen sajtolásos technológiával, hozzáadott adalékanyagok nélkül, természetes ülepítéssel készülnek. Az olajok 100%-osan tiszta, szűz olajok. A termékek fogyaszthatóságát minden esetben, egyedileg írjuk rá a palackokra.

 

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

4.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

4.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

4.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

5. PANASZKEZELÉS RENDJE:

5.1. Oldalunk célja, hogy valamennyi megkeresést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info[kukac]zahoreczgazdasag.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti (a székhelynél megadott címre küldve).

5.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a panaszosnak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a panaszosnak.

5.3. Az írásbeli panaszt oldalunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Területileg illetékes békéltető testület elérhetősége:

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

6.SZERZŐI JOGOK:

6.1. Miután a www.zahoreczgazdasag.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2. A www.zahoreczgazdasag.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4. Tilos a www.zahoreczgazdasag.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az www.gastrolaj.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5. A www.zahoreczgazdasag.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 99.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
Jelen weboldal tartalma tehát nem használható fel a tulajdonos egyértelmű és részletes írásbeli engedélye nélkül:

 • más honlapokon és közösségi oldalakon (Például: Facebook, Twitter, Pinterest, Iwiw, Instagram, Tumblr., Soundcloud, Sribd, SlideShare, blogok, stb.)
 • nyomtatott kiadványokban (újság, magazin, prospektus, stb.) és könyvekben
 • elektronikus (online) kiadványokban és könyvekben
 • online vagy offline prezentációkban (sem üzleti sem oktatási céllal)
 • online vagy offline tréningeken és tanfolyamokon (sem üzleti sem oktatási céllal)
 • iskolai vagy iskolai rendszeren kívüli oktatás keretében (sem online sem offline formában)
 • személyes vagy online tanácsadás alkalmával

www.zahoreczgazdasag.hu– ÁSZF – 2021.